Budapest Happiness Week: 15-21. 9. 2014.

Budapest Happiness Week, 15-21. 9. 2014. Bliss Steps: positive psychology helps Hungary go with the flow


A short report about our work
Paul Pahil's presentation at CPPC 2012

http://youtu.be/2bRVLWrKcsM


O pozitívnej psychológii

Naše poradenské služby sú založené na pozitívnej psychológii – vede o optimálnom fungovaní ľudí, t.j. vede o rozkvitaniu, silných stránkach, optimizme a blahobyte. Pozitívna psychológia sa snaží byť vedou a profesiou, ktorá pomôže pochopiť a budovať faktory, ktoré umožňujú jedincom, spoločenstvám a spoločnostiam rozkvitať. Je to empiricky založená disciplína, ktorá upútala pozornosť celého sveta. V poslednom desaťročí sa podieľala na výskume a vývoji techník k dosiahnutiu optimálneho ľudského fungovania jednotlivcov, skupín a tímov. Prijímame a uznávame perspektívu ľudského potenciálu, možností, motívov a kapacít. Máme skúsenosti s tým, čo zaberá, čo je správne a čo je treba zlepšiť, aby sa naši klienti, pre nich najvhodnejším tempom, vypracovali na požadovanú úroveň – napred vo svojom živote.


Ako to funguje

Pri každom poradenstve sa berú do úvahy klientove záujmy, ciele a hodnoty. Navrhnuté poradenstvo je založené na 2 pozitívnych metódach, ktoré prispievajú k dosiahnutiu zmeny u klienta a tým prispievajú k optimálnemu fungovaniu.

  • Prístup zameraný na riešenie
  • Oceňujúci prieskum

Všetky pozitívne poradenstvá sa skladajú zo zámerných činností, ktoré kultivujú väčšie

  • Pozitívne emócie
  • Záujmy, silné stránky a talent
  • Pozitívne vnímanie
  • Výzvy
  • Pozitívne konanie

Klienti budú používať pozitívne emócie, svoje silné stránky, záujmy a výzvy na dosiahnutie vlastného blahobytu, na rozšírenie svojich myšlienok a konania a taktiež na budovanie svojich zdrojov. Výsledkom toho všetkého je zvýšený výkon, kreativita, angažovanosť a radosť.

Sme hrdí na náš multi-disciplinárny, multi-kultúrny a talentovaný tím, ktorý pracuje na báze otvoreného, podporujúceho a povzbudzujúceho prístupu. Náš profesionálny tím vám pomôže zvýšiť blahobyt a zároveň dopomôže k splneniu vašich profesijných a osobných cieľov.


Positivity Workshop